A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Kommittén och Nordsam <br>pratar ihop sig
Kommittén och Nordsam
pratar ihop sig


Publicerad: 12 april 2013

Lokal förankring, ryktesspridning, bättre mätning och uppföljning av utredningsverksamheten
var några av de saker som diskuterades i fem specialseminarier i Sundsvall tisdagen den 9 april.


Syftet med seminarierna var att träffa medarbetare inom Nordsam och att få fördjupade inspel till kommitténs arbete. Utredningsverksamheten, personalfrågor, juridik, service och ekonomi, operativ verksamhet och kommunikation diskuterades i fem seminarier.

Rivna länsgränser bra för utredningsverksamheten
Inom utredningsverksamheten ser man flera fördelar när länsgränserna helt tas bort. Förhoppningen är att bättre kunna identifiera brottskedjor, utreda ”resandebrott”, bedrägeribrott och att generellt samordna utredningarna bättre, inte bara inom regionen utan också i hela landet.

Förhoppningar finns att inom Nordsam få ett nationellt utvecklingsansvar för specialområden.

Diskussion fördes också om på vilket sätt man kan mäta och följa upp utredningsverksamheten bättre. En viktig synpunkt är att ha samma mål som åklagarna. Gruppen var överens om att analys, uppföljning och stark styrning och ledning blir viktigt för utredningsverksamheten i den nya Polismyndigheten.

Många tankar kring den framtida HR-funktionen
I en öppen dialog delade HR-chefer och medarbetare från HR-funktionerna med sig av tänkbara fördelar och utmaningar för den framtida HR-funktionen.

Arbetet med att samordna metoder, processer, avtal med mera har redan startats men gruppen konstaterade att det finns mycket mer att göra som skulle effektivisera och underlätta i den dagliga verksamheten. Fortfarande görs mycket i de 21 polismyndigheterna som med fördel skulle kunna samordnas nationellt i den nya Polismyndigheten.

Utmaningen ligger i att se hur vi på bästa sätt möter verksamhetens behov utifrån givna förutsättningar på lokal, regional respektive nationell nivå. Stora delar av HR-arbetet såsom stöd och styrning bygger på god verksamhetskännedom och ett uppbyggt förtroende mellan chef och HR-personal. De långa avstånden och de olika lokala förutsättningarna i Norrland ställer därför särskilda krav på den framtida HR-organisationen.

Juridik, service och ekonomi har redan startat arbetet
Arbetet med praktiska saker och åtgärder för att organisera Polisen i en myndighet har redan startat i Nordsam. Och mycket av arbetet som ska göras har redan börjat planeras.

Avståndens betydelse i Nordsam diskuterades. Men man såg också flera positiva aspekter på en myndighet, till exempel enhetlighet, lika behandling av ärenden och tillstånd för sammankomster.

Lokal förankring viktig för operativ verksamhet
Vikten av att polisverksamheten har en stark lokal förankring lyftes från flera företrädare. Bildandet av en sammanhållen myndighet får inte innebära att resurserna i närpolisområdena tunnas ut, tvärtom bör den nya organisationen bidra till fler poliser i basverksamheten. Det är också viktigt att den kommunala samverkan fortsätter att utvecklas nu när polisstyrelserna avskaffas.

Det finns en oro att bildandet av regioner riskerar att medföra att specialistkompetens och resurser hamnar för långt från basverksamheten. De långa avstånden i norra Sverige talar för att sådana kompetenser måste finnas på flera orter för att verksamheten ska fungera, och inte bara i regionens blivande huvudort.

Flera företrädare framhöll samtidigt att det finns vinster med att samordna verksamheten på regionnivå, men också vikten av att samordna över de blivande regiongränserna med de andra regionerna.

Kommunikation kan skapa positiv energi
I seminariet med informationschefer och informatörer diskuterades utmaningarna med kommunikation och information i omorganisationen. Farhågor som togs upp var risken att rykten och oro över kommande förändringar ska påverka arbetsklimatet negativt. Snabb och tydlig information kan hjälpa att minska oron.

För att klara att sprida information till alla medarbetarna kommer informatörerna ta chefer och engagerade medarbetare till hjälp. I mötet diskuterades vilka metoder och verktyg cheferna behöver för att informera och engagera medarbetarna i omorganisationen.

Ett arbete inleddes också för att skapa samsyn mellan genomförandekommittén och polismyndigheterna när det gäller kommunikationsinsatser och en gemensam andemening för arbetet.