A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Bergslagen till kommittén: ställ krav!
Bergslagen till kommittén: ställ krav!

Publicerad: 22 april 2013

Våga ställa krav, stärk det lokala polisarbetet och hitta enkla sätt för chefer inom polisen att engagera medarbetarna i arbetet att skapa en ny Polismyndighet.

Det var några medskick kommittén fick i seminarier om utredningsverksamheten, operativ verksamhet, HR, juridik, service och ekonomi samt kommunikation som hölls i Falun den 17 april.

Utredningsverksamheten
Det fanns flera gemensamma nämnare mellan de tre länen i Bergslagen när utredningsverksamheten diskuteras i Falun, men också skillnader. Det påtalades även att de tre länen har olika förutsättningar då geografin ser olika ut. Örebro är till ytan mindre. Dalarna och Värmland är inte bara större utan har också gränsproblematik och stor turism. En funktionsindelad verksamhet skulle därför inte fungera överallt, sa man.

Vid diskussionen framkom bland annat att det vore bra med en förundersökningsledare i tjänst dygnet runt som enbart fu-leder och som arbetar med brottsutredning och att vakthavande kunde frikopplas och sköta akuta lägen i övrigt. Detta sågs som en möjlighet vid en kommande regionindelning eftersom underlaget blir större och samordningsvinster kan uppstå.

Enhetlighet i definitioner, nomenklatur, delegering, styrning och ledning samt förundersökningsledarens kompetens och utbildning ses som en framtida fördel. Det skickades med en hälsning till kommittén ”våga kravställ”.

I Bergslagen har man redan kommit en bit på väg när det gäller samverkan. Det finns ett avtal mellan länspolismästarna att bistå varandra vid grova brott när de egna resurserna inte räcker till. Pug – stödet för utredningarna i grova brott – används i alla län. Det framkom också en rädsla för att en ny sammanslagen Polismyndighet med stora regioner och nya huvudorter kommer att innebära en centralisering till huvudorterna. Det är viktigt att lägga olika verksamheter i olika städer inom regionen.

Operativ verksamhet
På dagordningen stod frågan om hur polissamordningen ska bidra till att stärka den lokala polisverksamheten, och vilka möjligheter en regionbildning ger att samordna och effektivisera polisarbetet.

Det är av stor vikt att polisverksamheten har en stark lokal förankring. Flera företrädare efterlyste att grunduppdraget måste lyftas och prioriteras i den nya myndigheten. Risken i både den nuvarande och den blivande organisationen är annars att basverksamheten får klaras med den resurs som blir över när andra prioriteringar säkrat sina resurser.

Samtidigt som den lokala förankringen ska stärkas ger regionbildningen stora möjligheter att jobba effektivare och med högre kvalitet. Företrädarna gav flera exempel på funktioner som skulle kunna organiseras gemensamt på regionnivå. Det handlar både om funktioner som kräver specialistkompetens, men också funktioner för ledning och styrning. 

Det underströks dock att en av de viktigaste vinsterna med en ökad samordning är att kunna frigöra resurser för att stärka polisverksamheten lokalt.

HR-funktionen måste utgå från chefens ansvar
Framtidens HR-funktion diskuterades med utgångspunkt i chefens ansvar och roll, chefen har ett arbetsgivaransvar som hon/han måste få förutsättningar att ta fullt ut. För det behöver chefen styrning, stöd och service inom hela hr-området. HR-funktionen ska ansvara för att det ges på ett effektivt, rättssäkert och professionellt sätt.

Gruppen menade också att det är av största vikt att beakta chefernas och medarbetarnas mognad när man bygger den nya hr-funktionen. Vilka behoven är lokalt, regionalt och nationellt första januari 2015 är troligtvis inte detsamma något år senare.

Juridik, service och ekonomi
Inom flera av de berörda områdena finns en fungerande samverkan mellan polismyndigheterna i Bergslagen. Regelbundna telefonmöten och gemensamma konferenser är två exempel på former för erfarenhetsutbyte inom det rättsliga området.

Flera synpunkter kom fram på hur samverkan kan utvecklas ytterligare inom den nya Polismyndigheten.

Utmaningar med polisens närvaro och service i lokalsamhället diskuterades också. Här finns särskilda svårigheter i områden med gles befolkning.

Kommunikation och information
I dialogen med informationschefer framkom att det finns behov av att hitta ett enkelt och tydligt sätt för chefer inom Polisen att informera och diskutera de förändringar som den nya Polismyndigheten kommer att medföra. Det räcker inte med utskick via Groupwise eller Intrapolis.  Arbetsledande chefer måste kunna ge information om de kommande förändringarna. De måste också kunna svara på frågor,  föra en dialog och ta viktiga synpunkter vidare i organisationen. För det behöver cheferna stödverktyg och en enkel metod, så att det inte tar för mycket tid från det ordinarie arbetet.