A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Mitt till kommittén: delegera ansvar långt ut
Mitt till kommittén: delegera ansvar långt ut

Publicerad: 29 april 2013

Delegera ansvar så långt ut som möjligt i den nya organisationen. Passa på att formulera nya mål för polisverksamheten, mål som ligger närmare medborgarnas förväntningar. Utred bedrägeribrott på regional nivå.

Det var några förslag som kommittén fick i seminarier om utredningsverksamheten, operativ verksamhet, HR, juridik, service och ekonomi samt kommunikation som hölls i Västerås den 24 april.

Operativ verksamhet
Chefer i den operativa verksamheten på länsnivå och närpolisområdesnivå diskuterade hur den lokala verksamheten ska kunna utvecklas när polismyndigheternas ombildas till en sammanhållen myndighet. Gruppen diskuterade också hur de nya polisregionerna ska organiseras och vilka uppgifter som löses bäst på regionnivå.

Flera företrädare lyfte fram vikten av att den nya myndigheten bygger på att ansvar och befogenheter delegeras så långt som möjligt. De som är verksamma i närpolisområden och motsvarande är de som möter människors förväntningar, och det är där mycket av besluten behöver fattas. 

Flera företrädare efterlyste också nya målformuleringar som ligger närmare allmänhetens förväntningar och krav. Verksamheten måste följas upp på ett sätt som ger en mer rättvisande bild av hela Polisen.

 

Utredningsverksamheten
I Västmanland finns en enhet för utredning och lagföring som har en chef under den operative chefen. Det finns tolv sektioner och all utredningsverksamhet är samlad inom enheten. I Gävleborg finns en länskriminalavdelning men huvuddelen av utredningsverksamheten bedrivs inom polisområdena och i Uppsala finns en kriminalavdelning förutom närpolisområdena. Ämnen som diskuterades var våld i nära relation, övergrepp mot barn, bedrägeriutredningar, PUG och grova brott och inte minst samordningsfrågor.

En stark uppfattning var att samordningsfrågorna, inte minst ärendesamordning, måste lösas på ett bättre sätt över hela landet, vilket ger såväl effektivitets- som lagföringsvinster. Likaså framfördes uppfattningen att bedrägeribrotten kan vara en typ av brott där en regional lösning på utredningssidan kan vara en möjlighet för att få samlad kompetens och effektivitet. Förundersökningsledarens roll – med eller utan arbetsledaransvar – diskuterades också.  

HR
En dialog fördes kring vikten av att framtidens HR-funktion agerar, arbetar och utvecklas som en funktion oavsett hur vi väljer att organisera oss. Det måste finnas en tydlig ”röd tråd” mellan det operativa, dagliga och det strategiskt långsiktiga HR-arbetet och dess koppling till verksamheten.

Gruppen framförde också hur viktigt det är att börja i rätt ända när den nya HR-funktionen ska utformas. Önskan var att utgå från behoven och därefter titta på hur vi bäst tillgodoser dessa behov. När svaren på det finns menade man att det är viktigt att förtydliga roller och ansvar, både inom HR- funktionen och bland chefer i stort.

Utöver detta ägnade gruppen en hel del tid till att diskutera utmaningarna ur ett HR-perspektiv under själva genomförandeperioden.

Kommunikation
I seminariet med kommunikatörer framkom det att det finns risk att arbetet med den nya Polismyndigheten kan späda på den rykteskultur som redan finns.  Kulturen beror delvis på att många som arbetar på obekväm arbetstid sällan träffar sin chef och därför inte har chans att diskutera förändringarna.  Många medarbetare har heller inte någon vana att följa informationsflödet på Intrapolis.

Mer kortfattad information på både fysiska och digitala anslagstavlor i lokalerna kan vara dellösningar för att nå ut med information om förändringarna. Men det räcker inte. Det behövs också metoder och bättre verktyg till chefer för att informera. Kanske även en struktur med tvärgrupper för idémöten. Tanken att redan nu samordna länens sidor på Intrapolis skulle kunna bli en symbolhandling för vart organisationen i region Mitt är på väg.

Juridik, ekonomi och service
Sedan början av 2012 har de tre polismyndigheterna i samverkansområdet en gemensam ekonomichef. Nu pågår ett arbete med att försöka ensa arbetet inom de olika ekonomifunktionerna. Vidare diskuterades att dagens PAC innebär en del dubbelarbete. Under diskussionen framkom också att man i nuläget inte ser några nackdelar med en anslutning till Statens servicecenter.

Mer enhetliga riktlinjer för till exempel utrustning ses som en möjlig förbättring inom den nya Polismyndigheten. Tillgång till bättre strategisk rådgivning vid inköp bör finnas nationellt. Dagens beställar- och utförarmodell fungerar inte bra.