A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Väst till kommittén: ta tillvara myndigheternas styrkor
Väst till kommittén: ta tillvara myndigheternas styrkor

Publicerad: 14 may 2013

Genomförandekommittén träffade den 8 maj företrädare för den operativa verksamheten i Polismyndigheterna i Västra Götaland och Halland i Halmstad för att diskutera hur den lokala polisverksamheten ska utvecklas när den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015.

Operativ verksamhet
Flera företrädare underströk vikten av att bygga den nya polismyndigheten underifrån, samtidigt som fördelarna med att bilda en större region, och att ingå i en sammanhållen myndighet, måste tas tillvara.

För första gången under fördjupningsdialogen mötte genomförandekommittén företrädare för en storstadsmyndighet. Diskussionen berörde frågor om hur både verksamheten i Västra Götaland och Halland ska kunna dra nytta och lära av varandra om de båda myndigheterna bildar en gemensam region. Redan finns en väl utvecklad samverkan mellan myndigheterna, men det finns också det som skiljer både i arbetssätt och i kultur. I den nya myndigheten är det viktigt att alla myndigheternas starka sidor kan tas tillvara.

Utredningsverksamheten

Förhoppningar fördes fram om tydligare ledning och styrning, tydligare ansvarsfördelning och möjlighet att få del av spetskompetens i högre utsträckning. Men det finns också farhågor om längre beslutsvägar, centralisering av specialistfunktioner och geografiska avstånd.

Som i flera andra regioner finns viss oro för centralisering av specialistkompetens, men det framfördes också att vissa frågor med fördel kan regionaliseras vilket inte behöver betyda att personalresursen finns på ett enda ställe. Exempel är personsäkerhetsfrågor, PUG, viss teknisk verksamhet, bedrägeriutredningar.

Västra Götaland består inte enbart av Göteborg utan det är långa avstånd och glesbygd. Vikten av att ha kvalificerad utredningspersonal ute i länet påtalades både ur ett kvalitativt perspektiv som arbetsmiljöperspektiv där risk för långa förflyttningar och förstärkningar kan oroa.

Vid det andra passet med utredare diskuterades bland annat vad som ingår i fu-ledarrollen; renodlad eller även arbetsledare. Förhoppningen finns att en myndighet kan motverka alltför mycket spretighet i organisation och metoder. Det behövs mer likriktning i både arbetsmetodik och strukturer.

Metodutveckling kan också knytas närmare den operativa verksamheten och man måste se helheten. Det fanns dock viss oro även i den här gruppen för att tappa allt för mycket lokalt.  Att två områden, Västra Götaland med en stor stad som centrum och Halland, förväntas bli ett område kräver ledning och styrning. Det kan ibland saknas känsla för lokala problembilder vid centralt fattade beslut.

HR och personal
Kraven på enhetlighet och sammanhållning i den nya Polismyndigheten skapar oro för att vissa av de 21 nuvarande myndigheterna tvingas ”backa” in i framtiden samtidigt som andra upplever att framtiden kommer allt för fort. Detta gäller inte minst inom HR området där myndigheterna har kommit olika långt i olika delar.

Gruppen talade mycket om utmaningarna kring detta och vad det kan komma att betyda för motivationen och engagemanget hos chefer och medarbetare som känner att de ligger i framkant idag. Här ligger en stor pedagogisk utmaning i att förklara hur kompromisserna idag ger vinster för helheten i morgon. 

I såväl detta som kommande förändringsarbete såg gruppen att HR-funktionen har en mycket central roll bland annat i form av ett nära stöd till cheferna på olika nivåer.

Kommunikation
Informatörerna i Västra Götaland och Halland konstaterade att förändringsarbetet kommer fort och att behovet av enkel och rak kommunikation är stort. Det framkom en önskan att inte skruva upp förväntningarna för högt på effekterna av omorganiseringen. När det gäller att tona ned revirtänkande och sprida bästa praxis inom landet, så gäller det att inte utmåla något som det allra bästa, utan att alltid passa frågor vidare om ytterligare idéer till förbättringar. Annars riskerar man att skyttegravarna i reviren grävs ännu djupare.

Vidare framkom bland annat att facken i Västra Götaland har en stark särställning och saknar samverkansavtal, vilket gör att diskussioner om utveckling blir en förhandling och inte just en diskussion om utveckling. Att hitta ett bra samarbete med facken om att delta i utvecklingsdiskussioner kan bli en nyckel till en lyckad omorganisation.

Juridik, ekonomi och service
En dialog fördes om vikten av att ta tillvara den juridiska kompetensen i det operativa polisarbetet samt polismyndighetsärendenas betydelse för kärnverksamheten.

Gruppen framförde också att det finns flera områden som är angelägna att förbättra i den nya Polismyndigheten. Tydligare strategi och styrning av anskaffningsverksamheten, transparent fördelningsmodell för ekonomiska resurser, gemensam standard för lokaler och utrustning är några av de områden som diskuterades.