A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Syd till kommittén: hitta balans mellan central- och lokal styrning
Syd till kommittén: hitta balans mellan central- och lokal styrning

Publicerad: 03 june 2013

Att hitta en balans mellan central styrning och lokal möjlighet att anpassa och utveckla, var ett av de medskick kommittén fick av medarbetare i Skåne, Blekinge och Kronoberg/Kalmar i Växjö den 29de maj.

Operativ verksamhet

När kommittén träffade företrädare för den operativa verksamheten i Syd diskuterades hur enhetlig Polisen ska vara. Olika polismyndigheter och till och med olika delar av dagens 21 polismyndigheter är organiserade på olika sätt. I den nya Polismyndigheten bör funktioner och befattningar beskrivas på liknande sätt. Samtidigt är det viktigt att det finns ett utrymme för organisationen lokalt att hitta egna vägar till att lösa sin uppgift. Om för mycket bestäms centralt går utvecklingskraften i organisationen förlorad.

Många verksamma i närpolisområden och motsvarande upplever att det är svårt att jobba långsiktigt med de lokala problemen. Det är svårt att leva upp till sina samverkansöverenskommelser med kommunerna. Resurserna i närpolisområdena används i stor utsträckning för annat, som i ingripandeverksamheten eller för särskilda projekt. Även om resurserna ska användas flexibelt måste vi i den nya myndigheten också värna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

På samma sätt som i många andra samverkansområden är man även i Syd kritisk till den mål- och resultatstyrning som tillämpas inom polisen. Det upplevs som svårt att förena de kvantitativa kraven ovanifrån och de förväntningar som ställs på polisorganisationen lokalt.

Utredningsverksamhet

De olika förutsättningarna att organisera verksamheten inom Syd, mot bakgrund av flöden och resurser, är tydlig. I Skåne finns en länskriminal som hanterar brott som kräver särskild utredningsresurs oavsett brottstyp. I Kalmar/Kronoberg och Blekinge finns utredningsverksamheten på enheter eller kriminalavdelning.

Frågan om likriktning och enhetliga strukturer har inte ett entydigt svar. Enhetlig nomenklatur efterfrågas och det efterfrågas förslag på en bra organisation.

Förhoppningar med en myndighet är att de som idag inte har spjutspetskompetens ska få tillgång till sådan och att flera PUG kan genomföras samtidigt inom större områden.

Men det finns också en oro för vad en myndighet kan leda till, till exempel att specialisering ska centraliseras och att mindre orter ska förlora kompetens.

Rekryteringsmöjligheterna på utredningssidan diskuterades. En regional samordning skulle till exempel kunna ske när det gäller brottssamordning, barnpornografi, miljöbrott och bedrägerier. Förundersökningsledarens roll och kompetens diskuterades och anses vara ett framgångskoncept för mängdbrott. Utbildning är ytterligare ett område där gemensamma satsningar kan ge enhetlighet och effektivitet.

HR
Låt oss bygga stödfunktionernas framtida organisation på samma grunder som vi bygger kärnverksamheten, det vill säga utifrån bärkraftighet, bygga underifrån och vikten av lokal förankring. Även inom stödfunktionerna kan det vara motiverat med nationellt utvecklingsansvar på olika orter ute i landet, utifrån en nationell samordnad styrning och ledning av respektive stödfunktion.  Den lokala förankringen och stödet är dock högsta prioritet med tanke på det förändringsarbete som en Polismyndighet innebär för chefs- och medarbetarskapet.

Många kreativa tankar och idéer delgavs. Mycket bra görs redan idag och bör ges möjlighet att utvecklas vidare. Gruppen konstaterade dock att en utgångspunkt måste vara att vi skapar en ny myndighet, inte en kompromiss av våra nuvarande 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen.

Information
Med kommunikatörerna diskuterades vikten av att skapa rätt uppmärksamhet och sätta rätt förväntningar inför bildandet av den nya Polismyndigheten.  En idé som lyftes var att kalla förändringskommunikationen för en ”särskild händelse”, en benämning som många polisanställda lystrar till. En särskild händelse i bemärkelse att det är den största förändringen inom svensk statsförvaltning på 50 år.

Vidare diskuterades betydelsen av att ge chefer stöd och rätt förutsättningar att själva förstå förändringarna och att kunna förmedla den vidare i organisationen. Det stöttande informationsarbetet via digitala och analoga kanaler diskuterades också liksom rollfördelning mellan referensstödsgrupperna polisledningar, polisanställda, arbetstagarrepresentanter och omvärld.

Gruppen inledde också en diskussion om hur de ska lägga upp arbetet med förändringskommunikation, så att det görs enhetligt inom samverkansområde Syd.

Juridik, ekonomi och service

Ska inkommande post diarieföras på ett eller flera ställen i den nya Polismyndigheten? Vilka möjligheter innehåller det nya ärendehanteringssystemet PÄr när det är fullt utbyggt? Hur ska arkivfrågorna hanteras i samband med avveckling och efter den 1 januari 2015? Detta var några av de frågor som gruppen diskuterade och lämnade synpunkter på till kommittén.

Vidare delgavs erfarenheter från det utökade samarbetet mellan polismyndigheterna i Kalmar och Kronoberg.