A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Stockholm till kommittén: se upp för alltför stark nationell styrning
Stockholm till kommittén: se upp för alltför stark nationell styrning

Publicerad: 14 june 2013

Se upp för stark nationell styrning av den nya polismyndigheten och lägg stor vikt vid att skapa reda i it-systemen. De var budskap kommittén fick av medarbetare i Stockholm och Gotland i Stockholm den 31 maj.

Operativa verksamheten. Polismyndigheterna i Stockholm och Gotland har kommit långt i arbetet med att skapa en fungerande operativ samverkan. Polismyndigheterna har gemensam länspolismästare, och samverkar redan med ett stort antal funktioner. Man känner sig väl förberedda inför möjligheten att inom den nya Polismyndigheten bilda en polisregion. Samtidigt framhöll flera företrädare att det fanns anledning att nu ta tillfället och skapa en ännu effektivare samverkan både mellan de två polismyndigheterna och mellan Stockholmsmyndighetens olika polismästardistrikt.

Stockholm är som landets största polismyndighet på många sätt redan en polisregion där flera av polismästardistrikten är större än många länspolismyndigheter. Arbetet med att skapa en gemensam helhet inom Stockholm har inte alltid varit enkel, och skillnaderna mellan olika delar av Stockholm är stora.  Även om det finns fördelar med enhetlighet finns det värden i att olika delar av myndigheten arbetar och organiserar sig på delvis olika sätt.

En erfarenhet som man från Stockholm vill dela med sig av är vikten av att beslut fattas på rätt nivå. Inom Polismyndigheten Stockholm har mycket ansvar delegerats både till polismästardistrikt och till närpolisområden. När den nya Polismyndigheten ges större möjligheter till beslutsfattande på nationell nivå är det viktigt att denna möjlighet används restriktivt och bara när det finns starka ändamålsskäl för detta.

 

Utredningsverksamheten.  En förhoppning om bättre och enhetliga IT-system så att alla kan dela information med varandra lyftes av gruppen. Ett behov identifierades av en samordningsfunktion, för såväl brotts- som ärendesamordning, i varje region kopplat till ett tydligt mandat att bestämma var ärendet ska handläggas. Det utrycktes förväntningar på gemensamma mål och arbetssätt samt färdiga koncept och att den nya organisationen kommer att ge bättre förutsättningar för kommunikation och information genom att gränser suddas ut.

Det framfördes att det kommer att bli enklare att behålla och rekrytera spetskompetens ute i regionerna och det framtida behovet av operativ kompetens på nationell nivå ifrågasattes. Vidare framfördes möjligheterna med större enhetlighet när det gäller forensiska utlåtanden. Beslutsvägarna bör bli kortare.  Viktiga frågor som förundersökningsledarens kompetens och roll och PNU diskuterades också.

 

HR. Stödfunktioner som HR ska kunna kärnverksamheten, dess utmaningar och möjligheter. Det är helt enkelt en förutsättning för att kunna bidra bra vid i styrning och stöd till cheferna. Men det räcker inte med det. För att det ska bli effektivt, rättssäkert och kvalitativt krävs också ett enkelt och modernt it-stöd. Det saknas idag.

Mycket styrning sker idag via dokument, för framtiden tror man på ökad dialog för bättre genomslag. I den nya myndigheten ser man behov av enhetlighet och tydlighet i vad-frågorna det vill säga vad vi nationellt och gemensamt ska uppnå. När det kommer till hur-frågorna, alltså hur man på regional eller lokal nivå väjer att lösa vad-frågorna hoppas man på en större frihet, anpassning och flexibilitet.

 

Kommunikation. Kommunikatörerna i Stockholm efterlyste mer bra information och argument om varför de 22 polismyndigheterna ska samordnas till en. Stockholm har också särskilda behov av att strukturera sin kommunikation vad gäller omorganisationen, då de har åtta stora polisdistrikt att ta hänsyn till. Informationskanalerna i Stockholm är många. Facebook används i öppna och slutna grupper för dialog. En möjlighet för kommittén att nå ut bredare inom Stockholms samverkansområde kan alltså vara via Facebook.

När det gäller att skapa diskussion där enskilda medarbetare kan delta överväger man i Stockholm att använda samma struktur som inför de lönesättande samtalen.

Video, planscher och information till kafferum kan vara viktiga komplement för att nå ut till många medarbetar i samverkansområde Stockholm.


Ekonomi, juridik och service. Det finns ett stort behov av juridiskt kompetens såväl som stöd till den operativa verksamheten som för att hantera myndighetsärenden, remisser, medieförfrågningar med mera.  Därutöver finns det behov att ibland aktivt och offensivt kunna driva verksamhetsnyttiga frågor genom rättssystemet till exempel kameraövervakning i Stockholm.

Gruppen bedömer att finns mycket att vinna på att föra samman såväl juridik som service i regionerna i syfte att bli mer enhetliga, transparenta samt för att få en tydlig ansvarsfördelning. Även upphandling är område som lämpar sig att skötas från ett ställe och främst då utifrån en enhetlig inköpsprocess.  Ordningsvaktsutbildningen är ytterligare ett område som bör kunna ligga nationellt med ett nationellt register och en nationell distansutbildning men att varje region skulle kunna examinera.

Utifrån tillståndsenhetens erfarenheter tar det lång tid innan enhetlighet uppnås. När det gäller utveckling av it-stöd till serviceverksamheten så finns det önskemål om att den framtida styrningen väger kostnaden mot nyttan, det vill säga att titta på effektivitetsvinster. Idag är det för långt mellan it-staber och de praktiska behoven.