A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Många frågor om nya Polismyndigheten
Många frågor om nya Polismyndigheten

Publicerad: 14 june 2013

Vad händer med Rikskriminalpolisen? Vad betyder verksamhetsövergång för alla anställda? Se de vanligaste frågorna och svaren som kommer till kommittén.

Under arbetets gång kommer svar på vanliga frågor kommuniceras löpande. För omedelbara frågor används . De mest förekommande och aktuella frågorna sammanställs regelbundet.

Hur kan operativa polisanställda delta i förändringsarbetet?
Operativa polisanställda, poliser och civila på olika nivåer involveras i reformstödsgrupper i polissamordningens olika faser. Likaså representanter från facken samt relevanta personer från andra myndigheter och frivilligorganisationer.  Ett stort antal projekt startas också för att ta fram beslutsunderlag till Thomas Rolén. I de projekten deltar polisanställda från olika polismyndigheter. En särskild utbildning i förändringsledning arrangeras också för chefer.

Hur kan jag som anställd påverka arbetet med polissamordningen?
Generellt finns det möjlighet att påverka arbetet på tre olika sätt. Det första är att prata med närmaste chef som för synpunkten vidare. Det andra är att prata med fackrepresentant som för frågan vidare i sin organisation. Den tredje möjligheten är att kontakta de polisanställda inom ditt samverkansområde som ingår i reformstödsgruppen polisanställda.  Det går också alltid att skicka en fråga till eller

Vad ligger till grund för indelningen av polisregioner i den nya Polismyndigheten?
Regeringen har i regeringsdirektiv (dir. 2012:129) uttryckt att de anser att de nuvarande sju samverkansområdena inom polisen är bärkraftiga och väl inarbetade. Det ska därför finnas välgrundade skäl för att frångå nuvarande indelning i samverkansområden. Kommittén har vidare utrett om nuvarande samverkansområden säkerställer ett tillräckligt verksamhetsunderlag för att kunna klara polisiär grundverksamhet och sådan verksamhet som kräver specialistkompetens.

På vilka grunder fattas valet av huvudorter?
När det handlar om valet av huvudort så finns flera kriterier.  Dels ska orten ha bra geografiskt läge och goda kommunikationer i regionen samt närhet till universitet och högskolor. Det ska också vara ett polisiärt centrum, exempelvis med funktioner i satsningen mot grov organiserad brottslighet.

Man ska ha klart för sig att det lokala arbetet i regionen ska vara basen. Det kan därför finnas fördelar att regiongemensam verksamhet finns på flera orter i regionen.

Vad kommer att hända med Rikskriminalpolisen?

Det utreds längre fram i polissamordningen. Bland annat ska fördelningen av uppgifter göras mellan en ny nationell operativ avdelning, den nya Polismyndighetens framtida huvudkontor och de nya polisregioner som ska bildas.

De anställda ska erbjudas verksamhetsövergång innan den nya myndigheten träder i kraft. Vad betyder det?
Med verksamhetsövergång menas att en verksamhet går över från en arbetsgivare till en annan. Polisorganisationens verksamhetsövergång sker när den nuvarande organisationen, det vill säga de 21 polismyndigheterna samt RPS, går över till den nya Polismyndigheten. Detta träder i kraft den 1 januari 2015.

Generellt vid verksamhetsövergången går den som är tillsvidareanställd per automatik över till den nya verksamheten om man inte själv aktivt tackar nej till det. Det kommer varje polisanställd att få ta ställning till senast i kvartal 4 2014.

Varför ska polisen omorganiseras?

De nuvarande läns- och myndighetsgränserna lägger hinder i vägen för polisarbetet. En högre förändringstakt i omvärlden och kriminalitet som snabbt ändrar karaktär gör att det finns ett behov av en mer flexibel och enhetlig organisation. Detta har noga utretts och en enig riksdag har därför fattat beslut att skapa en sammanhållen Polismyndighet.

Vad är det genomförandekommittén ska göra?

Regeringen har gett genomförandekommittén i uppdrag att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten.

Hur ska omorganisationen gå till?

Arbetet med polissamordningen görs i sju olika faser som ska säkerställa att dialogen blir konstruktiv, arbetet fokuserat och att rätt frågor får rätt prioritet vid rätt tillfälle. Syftet med de sju faserna är att dela upp arbetet i en logisk ordning så att inte alla frågor diskuteras samtidigt.

Vilka deltar i arbetet med polissamordningen?

Utgångspunkten är att den nya organisationen byggs underifrån och att arbetet sker i samverkan med Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och berörda arbetstagarorganisationer. Även frivilligorganisationer och andra berörda myndigheter kommer att involveras.

Alla polisledningar ska både bidra med insikter och kommunicera
om polissamordningen i sina organisationer. Dessutom har reformstödsgrupper med polisanställda skapats för att få in extra kompetens och goda idéer i strategiska frågor. Det finns tre reformstödsgrupper:

  1. En för arbetstagarorganisationerna
  2. En med 23 utvalda polisanställda
  3. En med representanter från omvärlden

MBL-förhandlingar genomförs inför varje strategiskt beslut med facken.

Vad betyder att bygga organisationen underifrån?
Det betyder att det lokala polisarbetet ska vara utgångspunkten, så att polisen får rätt möjligheter att skapa trygghet och klara upp brott på orten. Å ena sidan finns det behov av att fatta fler beslut närmare kärnverksamheten och medborgarna. Å andra sidan finns det ett behov av att styra hela den nya Polismyndigheten mer enhetligt vad gäller arbetsmetoder, organisation, befälsordning, nomenklatur etcetera.  Här gäller det att hitta en bra balans mellan nationell enhetlighet och lokalt beslutfattande i den nya Polismyndigheten.

När ska den nya Polismyndigheten träda i kraft?

Den nya Polismyndigheten startar den 1 januari 2015.

När kommer cheferna för polisregionerna att utses? 

Chefer för polisregionerna utses senast den 31 december 2013. Övriga nyckelbefattningar i den nya Polismyndigheten utses i möjligaste mån under första och andra kvartalet 2014. Den nya ledningen för Polismyndigheten träder i tjänst den 1 januari 2015.

När kommer övriga anställningar att beslutas?

Medarbetarna får erbjudande om verksamhetsövergång under kvartal 3 och 4 2014. Verksamhetsövergången gäller från den 1 januari 2015. Se svar på frågan ovan: De anställda ska erbjudas verksamhetsövergång innan den nya myndigheten träder i kraft. Vad betyder det?

 

Vem fattar beslut om organisation, anställningar med mera för den nya Polismyndigheten som gäller från 2015?

Högst ansvarig för polissamordningen är den av regeringen utsedde särskilde utredaren, Thomas Rolén.