A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Frågor och svar om polisregioner och huvudorter
Frågor och svar om polisregioner och huvudorter

Publicerad: 25 june 2013

Vilket ansvar får polisregionerna? Vilken roll har huvudorten i polisregionen? Har en riskbedömning gjorts av beslutet om polisregioner och huvudorter? Här hittar du frågor och svar.

Frågor och svar om polisregioner och huvudorter

Den 25 juni 2013 fattade Genomförandekommittén beslut om indelning i polisregioner och huvudorter i nya Polismyndigheten. Beslutet är förhandlat med arbetstagarorganisationernas centrala parter enligt medbestämmandelagen (MBL).

 

Varför blev det just dessa polisregioner?
Polisregionerna är desamma som de redan inarbetade samverkansområdena. Kommittén har bedömt att de är bärkraftiga, alltså att de kan bära ett helhetsansvar för polis-verksamheten i sina respektive delar av landet. Regeringen angav i kommittédirektiven att det krävs starka skäl för att frångå indelningen i samverkansområden. Några sådana skäl har kommittén inte funnit.

 

Vad innebär att “bära” helhetsansvar?
Det innebär att polisregionerna ska klara självständig verksamhet 24 timmar om dygnet, att de kan bemanna nödvändiga specialistkompetenser och att de kan försörja sig med särskild utrustning. Det är också viktigt ur ett nationellt ledningsperspektiv att polisregionerna är resursmässigt relativt lika.

 

Vilket ansvar får polisregionerna?
Regionerna får ett helhetsansvar för polisverksamheten i sina delar av landet. Ansvaret omfattar brottsförebyggande arbete, utredningsverksamhet, ingripandeverksamhet och service. Från denna regel kan sedan vissa undantag göras. En polisregion kan, till exempel, få ett nationellt för ett ämnesområde de är särskilt bra på. Kommittén återkommer till detta i senare faser.


Vilken analys ligger till grund för att inte polisregion Nord kan delas i två?
Bärkraft kräver en viss minsta verksamhetsomslutning. De fyra nordligaste länen ska vara en samlad polisregion för att klara kraven på bärkraft. Nord ska kunna ta ett helhetsansvar för verksamheten och vara storleksmässigt jämförbar med övriga regioner när det gäller antal anställda, antal invånare, antal brott och storlek på anslag.  Jämförbara polisregioner kan ta samma ansvar, vilket underlättar effektiv styrning och ledning av hela Polisen

 

Varför har kommittén inte lyssnat på de farhågor om  de stora avstånden Norrland?
Kommittén har lyssnat och diskuterat med cirka 1 500 personer i en fördjupningdialog i hela Sverige. Slutsatsen är att avstånden är lika stora i Norrland med eller utan nya polisregioner. Region Nord kommer självklart att vara geografiskt underindelad i lämpliga områden. Viktiga funktioner ska finnas inom rimliga avstånd i Nord liksom på andra platser i Sverige. I den nya Polismyndigheten ska det lokala polisarbetet nära medborgarna stärkas och beslutsmakt ska delegeras långt ut i organisationen.
 

Hur kan kommittén föreslå dessa polisregioner och huvudorter utan att ha besökt alla polismyndigheter?
Kommittén har träffat och diskuterat med ledningar, fackrepresentanter och medarbetare från samtliga polismyndigheter. Totalt har kommittén rest 750 mil och träffat 1 500 personer i en fördjupningsdialog inför beslutet.  Av praktiska och tidsmässiga skäl har kommittén träffat polisanställda samverkansområdesvis istället för myndighetsvis.


Vilken hänsyn har tagits till brottströmmarna när polisregionerna skapats? 
Samverkansområdena startades för flera år sedan och samordningen fungerar bra i många delar. I den nya Polismyndigheten kommer det dessutom att vara lättare att samverka över regiongränser och andra gränser. Det gör att ärenden och utredningar kommer att kunna följa brottströmmarna mellan polisregionerna på ett enklare sätt än tidigare. Att ta bort myndighetsgränserna mellan polismyndigheterna är en stor del av vitsen med att skapa en ny Polismyndighet. Det finns inga myndighetsgränser mellan de nya polisregionerna.


Betyder nya polisregioner att medarbetarna har arbetsskyldighet inom respektive region eller inom hela Sverige från den 1 januari 2015?
Det är inte klart än hur det blir. I dag hänger arbetsskyldigheten samman med bland annat begreppet polisdistrikt.  Vad den nya organisationen betyder för de anställdas arbetsskyldighet kommer att utredas och beslutas längre fram.

 

Huvudorter i nya Polismyndigheten

På vilka grunder har besluten om huvudort fattats?
Vid valet av huvudort flera faktorer beaktats. Valet har gjorts bland de orter som i dag är säten för länspolismästare. Därefter har orter beaktats som i dag är polisiära centrum, exempelvis med funktioner i satsningen mot grov organiserad brottslighet. Därutöver har geografiskt läge i regionen, att det finns bra kommunikationer och är nära till universitet och högskolor beaktats. Valet av huvudort grundas på en samlad bedömning av dessa faktorer.


Vilken roll har huvudorten i polisregionen? 
Huvudorterna blir i första hand administrativa centra för polisregionen. Huvudorten är den första pusselbiten i hur regionens organisation ska se ut. Det kan nämligen vara en fördel att regiongemensam verksamhet finns på flera orter. Specialistfunktioner och andra regiongemensamma verksamheter kan och bör därför placeras på andra orter i regionen. Detaljorganisationen i polisregionerna ska byggas underifrån, utifrån regionernas förutsättningar och medborgarnas behov. Hur det kommer att se ut bestäms i kommande faser i polissamordnings arbete.

 

Hur ska andra orter än huvudorterna kunna attrahera bra medarbetare som helst vill arbeta nära regionkontoret?
Det är en viktig fråga. Det är bland annat just därför det blir viktigt att förverkliga polissamordningens mål om en långtgående delegation av beslut och att regiongemensamma verksamheter placeras på orter där de fungerar bra. Hur det kommer att se ut avgörs i kommande faser i polissamordningen.
 

Mot bakgrund av att polisen har våldsmonopol, hur påverkas den demokratiska insynen när nuvarande polisstyrelser försvinner?

För det första ska man komma ihåg att det är en folkvald enig riksdag som fattat beslutet om att skapa en ny Polismyndighet. Justitieministern har utsett en parlamentarisk referensgrupp som ska stödja kommittén i arbetet med att garantera medborgarnas insyn och demokratisk kontroll i den nya Polismyndigheten.

I kommittédirektiven står det att Polisen ska samverka mer med kommunerna och att kontakten med medborgarna ska utvecklas. Exakt hur det ska se ut ska utredas och beslutas i kommande faser. I den nya Polismyndigheten ska det på nationellt plan finnas ett insynsråd och vid polisregionerna ska det finnas regionpolisråd.

 

Har en riskbedömning gjorts av beslutet om polisregioner och huvudorter?

Ja, vid verksamhetsförändringar ingår att beakta risker ur ett arbetsmiljöperspektiv för dem som berörs. Syftet med att riskbedöma arbetsmiljön är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som tar bort eller minskar konsekvenserna av negativa händelser. Riskbedömningen ingår som en bilaga i beslutet om polisregioner och huvudorter.