A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Inför 2015 surras det om…
Inför 2015 surras det om…

Publicerad: 17 march 2014

Ska alla små närpolisområden slås samman? Här är en sammanställning av de hetaste frågorna som tas upp i arbetsplatsträffar nu.

Hur går det till när beslutet om detaljorganisationen ska fattas och när är det klart?
Beslutet om detaljorganisation kommer att fattas i maj månad. Flera projektgrupper med polisanställda i alla myndigheter har tagit fram beslutsunderlag. Bland annat OP-rapporter om kärnverksamheten och ORG-rapporter om organisationsstrukturen. Under april kommer beslutet att förankras i de olika reformstödsgrupperna polisanställda, arbetstagarorganisationerna, länspolismästarna och omvärld. Därefter sker förhandling med de centrala arbetstagarorganisationerna.


Var och när kan man få muntlig information om Polismyndigheten 2015?
I första hand ska du vända dig till din närmaste chef med dina frågor. Cheferna får i sin tur stöd av de regionens förändringskansli alternativt HR-avdelningen i respektive myndighet.  Under länken www.polissamordningen.se/nyhetsbrev kan du anmäla dig till nyhetsbrev för att följa arbetet.

Hur går det med alla IT-frågor? Blir IT-stödet bättre i den nya Polismyndigheten?
Det pågår för det första en rad projekt för att säkerställa IT-stöd i övergången till en myndighet. Parallellt inventeras behovet av vilka förbättringar som behövs och i vilken ordning de kan åtgärdas.  När den kartläggningen är klar så kan vi svara bättre i detalj.


I vissa delar av organisationen säger man att det inte blir några förändringar. Informationen från Polissamordningen gör gällande att det blir förändringar för alla. Vad är sant?
Alla polisanställda oberoende av befattning eller funktion kommer att beröras, vissa mer, andra mindre. Förändringarna kommer att införas i olika takt och ta olika lång tid att genomföra. Klart är att var och en behöver ta ansvar att förverkliga de förändringar som beslutats.

Hur ska det gå till när varje lokalpolisområde ska vara med och bestämma sina mål?
Beslut är inte fattat om det än. Men inriktningen är att de lokala målen ska bygga på en kartläggning av den lokala problembilden, till exempel genom lokala trygghetsundersökningar. Medborgarna kommer sannolikt i högre utsträckning att tillfrågas vad de önskar och ser som viktigast för tryggheten just där de bor. Att utveckla samverkan med kommunerna är ytterligare en viktig del i arbetet med lokalpolisområdets mål.

Varför görs det inte en enkät om vad våra medborgare önskar mest av oss, så att vi vet vad våra medborgare lägger i orden ”närma oss medborgarna”?
Lokala trygghetsundersökningar kommer att vidareutvecklas och göras mer enhetligt i hela landet för att fånga medborgarnas kunskap och synpunkter på ett systematiskt sätt. Ett enhetligt system för undersökningar, fokusgrupper och medborgarmöten samt återkoppling till allmänhet och brottsoffer ska skapas.


Stämmer rykten om att det blir en löneutjämning när alla arbetar i en och samma polismyndighet?
I Polisen gäller individuell lönesättning. Den individuella lönen bestäms utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, skicklighet, resultat och måluppfyllelse men även av marknadsfaktorer. Det gäller idag såväl som 2015 och framåt. Hur lönebildningsarbetet kommer att se ut i Polismyndigheten är inte fastställt men arbete pågår. Fram till 1 januari 2015 är det respektive polismyndighet som ansvarar för att hantera lönefrågor.
 

Varför redovisas inte arbetet i alla projektgrupper?
De rapporter och PM som tagits fram inom kommitténs projekt är arbetsmaterial och beslutsunderlag. Genomförandekommittén har valt att publicera ett antal av dessa som berör de allra flesta medarbetarna.  Principen är att ju fler som berörs, desto bredare behov av förankring.


Man pratar om att små närpolisområden kan behöva slås samman för att få bärkraft i lokalpolisområdena. Men då kommer man ju längre från medborgarna. Vad är det som gäller?
Dagens närpolisområden (eller motsvarande lokala polisenhet) skiljer sig mycket i storlek, från två poliser till ca 260 polisanställda. I framtiden kommer lokalpolisområdena bli mer lika i storlek. Lokalpolischefen får ett tydligare ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Lokala mål och den lokala problembilden ska i högre grad än idag styra verksamheten.

De lokala polischeferna ska få större beslutsmandat och tillräcklig med resurser för att klara sitt uppdrag. För att ett lokalpolisområde ska ha resurser nog att ta ett helhetsansvar för verksamheten kommer vissa närpolisområden att slås samman.  Det kan också vara så att vissa närpolisområden kan komma att behöva delas för att de är för stora idag. Hur det ska se ut och när det ska ske kommer de blivande regionpolischeferna vara med att arbeta fram.


I en förändring är det väl viktigt att få in nytt folk som ser saker med nya ögon. Hur åstadkommer man det och vilka nya krafter rekryteras utanför Polisen
Hittills har en av de sju regionpolischeferna rekryterats utanför Polisen. Just nu pågår rekrytering av chefer för nationella avdelningar. Bland dem har en majoritet av de sökande en bakgrund utanför Polisen.

Inom kort kommer även tjänsterna som biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer att lysas.
 

Är det bara chefer som är med och arbetar i projektgrupperna som tar fram förslag till Thomas Rolén?
I de många arbetsgrupperna finns representanter från många olika verksamhetsområden inom polisen, på olika nivåer och med olika befattningar. Det är i regel Rikspolisstyrelsen som bemannar de olika projektgrupperna efter nominering från polismyndigheterna.

Även i reformstödsgruppen polisanställda finns representanter från varje myndighet och från alla nivåer. Sammanlagt arbetar ca 1 500 polisanställda i arbetsgrupper och reformstödsgrupper för att ge Thomas Rolén beslutsunderlag.


Vad görs åt de långa svarstiderna på 114 14? Kommer de att svara snabbare för att man organiserar arbetet i färre PKC?
Svarstiderna när man ringer 114 14 är för långa. Det är alla överrens om. På lång sikt måste tekniken uppdateras och organisationen förändras. Det kommer ske efter 2015. Men förbättringar görs redan nu. Polisen har en åtgärdsplan för att korta väntetiderna redan under 2014.

  • Det ska bli fler personer som svarar i telefon, det avsätter man budget för nu.
  • Fler åtgärder görs för att förbättra överlämningarna inom Polisen, så att samtal hamnar rätt från början.
  • Man tittar bland annat på möjligheten till så kallad ”call back”, som är vanligt ibland annat sjukvården. Det innebär att medborgaren slipper sitta i kö utan blir uppringd när det blir den personens tur.

 

Läs mer frågor och svar här.