A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Frågor och svar om beslutet
Frågor och svar om beslutet

Publicerad: 15 may 2014

Vad innehåller beslutet? Vad är ett lokalpolisområde? Varför är det viktigt att Polisen arbetar mer enhetligt? Frågor och svar om beslutet här.

Vad innehåller beslutet?
I beslutet beskrivs huvuddragen i detaljorgansationen i den nya Polismyndigheten inklusive verksamhetsområdenas placering. Detaljer på grupp- och individnivå är inte klara.

Hur ska det praktiska överflyttningen av medarbetare till den nya myndigheten gå till?
Beslutet ska verkställas i regionerna och i de nationella avdelningarna. Alla medarbetare ska placeras i den nya myndigheten, den så kallade mappningen. Parallellt preciseras hela organisationen från gruppnivå i alla regioner och avdelningar. Detta beräknas vara klart senast den 30 juni.

När får enskilda medarbetare reda på var de placeras i den nya Polismyndigheten?
Under hösten kommer varje medarbetare att få besked om den egna placeringen. För de allra flesta medarbetare kommer anställningen se likadan ut den första januari 2015 som den gör idag.


Nya lokalpolisområden

Vad är ett lokalpolisområde?
Idag finns det 138 närpolisområden eller motsvarande. I den nya polismyndigheten ska det bli 99 lokalpolisområden med fler förmågor än de flesta av dagens näpon. De nya lokalpolisområdena ska som regel ha 50 till 180 medarbetare för att klara sina nya uppdrag. Exakt hur många lokalpolisområden det blir preciseras under sommaren och hösten.


Hur ska lokalpolisområdena klara alla sina nya uppgifter, till exempel resultat- och medborgarkommunikation?
Lokalpolisområdena kommer att få stöd av sitt polisområde, regionen och de gemensamma avdelningarna för att klara sina uppgifter. Lokalpolisområdena, med mellan 50 och 180 medarbetare, blir kärnan i Polisens verksamhet.

Ska små närpolisområden läggas ned och bilda större lokalpolisområden, då kommer vi ju längre från medborgarna? 
Mindre närpolisområden kan komma att organiseras i ett lokalpolisområde för att tillsammans klara det större ansvaret och befogenheterna. Det betyder inte att stationer eller lokaler stängs eller flyttas längre från medborgarna om de spelar en viktig roll för att klara uppdraget. Fler mobila poliskontor kan till exempel bli en lösning för att komma närmare medborgarna.


Ska stora närpolisområden med över 180 medarbetare delas för att passa in i den nya organisationen?
Regionerna går nu igenom hur de stora lokalpolisområdena ska organiseras så att de möter medborgarnas behov och kan styras och ledas på ett bra sätt i den nya Polismyndigheten.


Förutsättningar för bättre polisarbete


På vilket sätt skapar den nya organisationen förutsättningar för att utreda fler brott?
Blivande biträdande regionpolischefer får ansvar för all utredningsverksamheten inom regionen.  Åtgärder ska vidtas så att alla förundersökningsledare har nödvändig kompetens. Utveckling av arbetsmetoder placeras i nya utvecklingscentra i varje region, nära verksamheten, vilket ska bidra till förbättrad utredningsverksamhet.

På vilket sätt gör den nya organisationen att Polisen kommer närmare medborgarna?
Lokalpolisområden med större mandat och mer resurser ska bli kärnan i den nya Polismyndigheten. Målet är att mer än hälften av polisregionernas verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområden.  Med start 2015 ska lokala trygghetsmätningar göras i Sveriges kommuner. Mätningarna blir en del i arbetet att sätta lokala mål. Kommunpolis ska finnas som driver samverkan med kommunen och det övriga lokalsamhället.
 

På vilket sätt gör den nya organisationen att Polisen kommer att arbeta mer enhetligt?
Istället för dagens fristående myndigheter, kommer Polisen att ledas av en nationell ledningsgrupp där regionchefer och chefer för de nationella avdelningarna ingår.
Polisregioner, polisområden och lokalpolisområden organiseras efter samma principer och nomenklaturen ensas.  Gemensamma avdelningar skapas för IT, utveckling, juridik, ekonomi, HR och kommunikation för mer enhetlig styrning och stöd.


Varför är det viktigt att Polisen arbetar mer enhetligt?
Skillnaderna mellan organisation, nomenklatur och arbetsmetoder i dagens polismyndigheter är så stora att de hindrar samarbetet. Polisanställda på alla nivåer har pekat ut enhetlighet som en förutsättning för att kunna göra ett mer effektivt polisarbete.
Men enhetlighet är inget mål i sig. Det är ett medel för att kunna samarbeta bättre och tydligare kunna beskriva resultatet av Polisens arbete.

Ur medborgarnas perspektiv handlar enhetlighet om rättssäkerhet och likabehandling i hela Sverige.

 

Nationella operativa avdelningen
 

På vilket sätt bidrar NOA till att Polisen får en starkare nationell beslutskraft?
Den nationella operativa avdelningen (NOA) får ett tydligare och bredare ansvar än vad Rikskriminalpolisen har idag. NOAs chef blir även ställföreträdande rikspolischef och avdelningen får så kallat processansvar i hela Sverige för flera områden. Bland annat underrättelseverksamheten, gränspolisen och Polisens kontaktcenter (PKC). NOA har funktionsansvar för telefonväxlarna.
Chefen för NOA får mandat att besluta om tillfälliga nationella resursförflyttningar om det finns behov av förstärkning i någon del av landet.


Varför ska NOA ansvara för Polisens kontaktcenter (PKC) och telefonväxlar?
NOA får ett bredare uppdrag än dagens RKP genom att man har ett nationellt ansvar för all kärnverksamhet. I det ingår helhetsansvar för kontaktcenter (PKC), ledningscentraler och telefonväxlar. Ansvaret för PKC ökar till exempel möjlighet till enhetlig och rättssäker hantering av brottsanmälningarna via PKC, alltså cirka 60 procent av alla anmälningar.


Styrning och mål

Vad betyder det att minst hälften av polisregionernas verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdena?
För att komma närmare medborgarna behöver mer av Polisens resurser finnas i lokalpolisområdena. Därför är målet att minst häften av en regions verksamhet ska bedrivas där. Det kommer att innebära resursomfördelning. Hur det ska göras blir en del av genomförandearbetet och budgetarbetet. Därefter är det ett uppdrag för den nya ledningsgruppen att verkställa.


Vilka mål och vilken resultatuppföljning är det som gäller för den nya organisationen?
Det är inte klart än. Men en ny styrfilosofi och verksamhetsstyrning arbetas fram som går ut på att mäta effekter och kvalitet utifrån medborgarnas perspektiv. I den ingår bland annat att skapa en modell för lokala medborgarlöften och mål utifrån lokala problembilder, som stöttar och kompletterar de nationella målen.


Finns det risk att de nya medborgarlöftena gör att Polisen får ännu fler prioriteringar som gör att inget blir riktigt bra till slut?
Ja, stora förändringar medför risker. Medborgarlöftena måste bygga på en realistisk problembild som Polisen etablerar lokalt och nationellt. Tanken med medborgardialoger och medborgarlöften är just att kunna prioritera bättre utifrån den lokala problembilden. Hur medborgardialoger och medborgarlöften ska utformas ska vidareutvecklas inom regionerna och den blivande ledningsgruppen.

 

Chefstillsättningar

Kommer alla att veta vilken chef de har 1 januari 2015?
Ja.

När utses rikspolischefen?
Ny rikspolischef, chef för den Nationella operativa avdelningen och chef för Avdelningen för särskilda utredningar utses av Regeringen.

 

Vad händer nu?

Vad händer nu?
Nu startar genomförandearbetet där hela organisationen preciseras från gruppnivå i alla regioner och avdelningar. Parallellt ska alla medarbetare i nuvarande myndigheterna placeras i den nya myndigheten, den så kallade mappningen. Arbetet beräknas vara klart senast den 30 juni.

 

Länk till frågor och svar i PDF-format.

 

[Artikeln uppdaterad 2014-05-20]