A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Så blev polisen en myndighet istället för 23
Så blev polisen en myndighet istället för 23

Publicerad: 27 january 2015

Polisen har ombildats från 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium till en Polismyndighet. Tanken är att stärka polisens förmåga att ingripa mot och utreda brott genom att ta bort de gamla myndighetshindren.

Arbetet gjordes under två år på uppdrag av regeringen. Cirka 2 500 polisanställda var i olika perioder involverade i arbetsgrupper för att ta fram beslutsunderlag och säkerställa ombildningen. De leddes av den särskilde utredaren Thomas Rolén och en genomförandekommitté med som mest 20 medarbetare. Arbetet kunde följas steg för steg på polissamordningen.se.

Bakgrunden till ombildningen är betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13). En enig riksdag ställde sig december 2012 bakom att ombilda Polisen till en myndighet.

Regeringen gav den särskilde utredaren Thomas Rolén i uppdrag att genomföra ombildningen till den 1 januari 2015. Se direktivet här.

Genomförandekommittén omsatte direktivet i en arbetsplan. Planen var indelad i sju faser med strategiska beslut för att bygga den nya myndigheten steg för steg. Meningen med den fasindelade tidplanen var att tidigt kunna ge medarbetare och samverkanspartners besked om i vilken ordning arbetet skulle göras och när besluten skulle fattas.

Planen innehöll också hundratals projekt inom IT, HR, ekonomi, juridik och kommunikation för att säkra myndighetsbildningen. Särskilt intensivt var arbetet inom IT med flera hundra olika system i de olika myndigheterna och inom HR med verksamhetsövergång för 28 500 medarbetare och rekrytering av alla nya chefer.

Arbetsplanen inklusive leverans av delbeslut följdes i stort. Se arbetsplanen här.

Sammanfattningsvis levererade Genomförandekommittén enligt plan:  

  • Beslut om organisationsstruktur och geografiska gränser. Liksom beslut om nytt huvudkontor, ansvar för nya nationella avdelningar och en övergripande inriktning för arbetet i den nya Polismyndigheten inklusive styrmodell och budget för att förverkliga inriktningen.

  • Den nya Polismyndigheten bemannades med en nationell ledningsgrupp och sju regionala ledningsgrupper. Totalt rekryterades drygt 150 nya chefer med kravprofiler, tester och intervjuer. Rekrytering av chefer för nästan 90 nya lokalpolisområden påbörjades också.

  • Genomförandekommittén hade också i uppdrag att identifiera och genomföra andra reformer och åtgärder som krävdes för att den nya myndigheten skulle kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2015. En sådan omfattande åtgärd för att säkerställa myndighetsbildningen var att redan i slutet av 2013 utse en ny interimistisk ledning för Polisens IT. En annan var att ta fram en ny nationell modell för att ha hand om medborgarnas synpunkter.

Slutredovisningen av genomförandekommitténs uppdrag finns att läsa här.  

Regeringens direktiv angav också att arbetet med ombildningen skulle göras i nära samarbete med de då 23 befintliga polisorganisationerna. Delaktighet och öppenhet skulle prägla genomförandet, hette det i direktivet. Se film om beslutsmodell här.

Cirka 2 500 medarbetare deltog i olika arbetsgrupper. Därtill besöktes 17 orter inom polismyndigheten för särskilda fördjupningsdialoger med polisanställda, arbetstagarorganisationer och chefer på olika nivåer. Reformstödsgrupper med polisanställda, arbetstagarorganisationer, polisledningar, samverkanspartners och politiker etablerades för fortsatt en fördjupad diskussion inför de större besluten i ombildningen.

Våren 2014 etablerades så kallade förändringskanslier i varje region som gjorde en stor arbetsinsats. Bland mycket annat förberedde de myndighetsbildningen och placerade in medarbetare i den nya organisationen.

Öppna medborgardialoger arrangerades tillsammans med polisen i Gävle, Karlstad, Luleå, Eskilstuna, Kalmar och Visby för att ta in kunskap om hur polisen kan bli bättre i sina kontakter med omvärlden. Slutsatserna från medborgardialogerna ledde till ett pilotprojekt tillsammans med 13 kommuner och sju lokalpolisområden. Polisen och de 13 kommunerna utvecklade, formulerade och presenterade tillsammans skarpa medborgarlöften för 2015, en del av polisens nya styrmodell. Se här.

Totalt publicerades 2 776 tidningsartiklar och etermedieinslag om ombildningen i traditionella medier. 71 procent av artiklarna och inslagen var positiva eller neutrala. Se här.

5 820 prenumeranter följde arbetet med ombildningen via ett nyhetsbrev som skickades ut nästan var fjortonde dag. 179 nyhetstexter och 45 korta filmer om ombildningen publicerades på polisens intranät, polissamordningen.se, på polissamordningens Facebook-sida. 1 193 frågor, inspel, reflektioner och idéer till genomförandekommittén har besvarats.

Polisförbundet, Seko, Saco-s och ST bjöds in att delta i arbetsgrupper och projekt. Därtill hade de centrala arbetstagarparterna möten med genomförandekommittén var fjortonde dag för att diskutera ombildningen och ställa frågor. Alla strategiska beslut förhandlades enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Enligt genomförandekommitténs medarbetarmätning i slutet av september 2014 uppgav 80 procent av de polisanställda att de förstår varför ombildningen till en Polismyndighet sker.

I en Sifomätning i månadsskiftet november/december 2014, som Polisförbundet lät göra, uppgav 32 procent av poliserna att de tror att verksamheten kommer att fungera bättre i den nya organisationen, 45 procent lika bra/dålig som idag och 17 procent att den kommer att fungera sämre.